Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.6 Zwiększanie dostępu doopieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek Pracy, Poddziałanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Województwa Urząd Pracy w Szczecinie.

Gmina Darłowo ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art.33 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu:

 1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi dla lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.
 2. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

 1. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
 2. zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe i sanitarne, zabawki);
 3. zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 4. wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
 5. modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
 6. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np. koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące;
 7. finansowanie kosztów przeszkolenia i zdobycia kwalifikacji dla osób planujących zajęcie się opieką nad dziećmi do lat 3 w formie pracownika żłobka/klubu dziecięcego, opiekuna dziennego;
 8. inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 1. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Darłowo przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.

IV. Wymagania wobec partnera:

 1. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług opieki nad dziećmi oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami opieki nad dziećmi.
 2. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
 3. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług opieki nad dziećmi wraz z ich krótkim opisem.
 4. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
 5. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 6. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 7. Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
 8. Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

 1. Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
 2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami opieki nad dziećmi. Max. 30 pkt
 3. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
 4. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług opieki nad dziećmi wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
 5. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 13.09.2019 roku, do godziny 9:00 na adres e-mail: ewa.switalska@ugdarlowo.pl

 

Do pobrania:

Wytworzył:
Radosław Głażewski
Udostępnił:
Maciej Rudnikowski
(2019-08-22 13:19:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Rudnikowski
(2019-08-22 13:26:04)