Ogłoszenie Wójta Gminy Darłowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Darłowo, dnia 10.09.2019r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Darłowo:

- Nr XXXVI.349.2017 Rady Gminy Darłowo, z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kopań, Gmina Darłowo,

- Nr XXXVI.351.2017 Rady Gminy Darłowo, z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kopnica, Gmina Darłowo,

- Nr XXXVI.353.2017 Rady Gminy Darłowo, z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kowalewiczki, Gmina Darłowo,

- Nr XXXVI.359.2017 Rady Gminy Darłowo, z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Zagórzyn, Gmina Darłowo,

- Nr XXXVI.362.2017 Rady Gminy Darłowo, z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Jeżyczki, Gmina Darłowo,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla ww. obszarów, w dniach od 19.09.2019 r. do 17.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, Jana Henryka Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo,
w godzinach urzędowania.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi, w projektach miejscowych planów, rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, w następujących godzinach:

10:00 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębów Kopań,

10:45 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kopnica,

11:15 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kowalewiczki,

11:45 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębów Zagórzyn,

12:15 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Jeżyczki,

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów do publicznego wglądu, można zapoznać się z ze zgromadzoną dokumentacją sprawy tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozami oddziaływania na środowisko do planów oraz opiniami Zachodniopomorskiego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu planu oraz projektu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej,

  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Darłowo,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres:  poczta@ugdarlowo.pl;

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2019 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Darłowo w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania

 

Wytworzył:
Magdalena Cyperska
Udostępnił:
Maciej Rudnikowski
(2019-09-10 14:59:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Rudnikowski
(2019-09-10 14:59:50)