Kierownictwo Urzędu - Wójt

Wójt Gminy Darłowo

mgr inż. Radosław Głażewski

email: wojt@ugdarlowo.pl

tel. +48 94 344 63 01

 • Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy, który jest jednocześnie głównym księgowym budżetu, w szczególności zapewniając:
  • prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu,
  • ustalenie zakresów czynności dla pracowników Urzędu, dążąc do samodzielnego zaspokajania potrzeb Gminy w zakresie przewidzianym na danym stanowisku pracy,
  • stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie, preferującej faktyczne kwalifikacje, kompetencje, zatrudniając w pierwszej kolejności mieszkańców Gminy,
  • dobrą organizację kontroli i skuteczne egzekwowanie realizacji wniosków pokontrolnych,
  • przestrzeganie dyscypliny pracy,
  • właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli, w tym skarg.
 • Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa.
 • Do zadań Wójta należy w szczególności:
  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Wójt ponadto:
  • kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  • jest organem wykonawczym w Gminie, wydaje zarządzenia,
  • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
  • może upoważnić Z-cę Wójta, Sekretarza Gminy do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, sprawach kadrowych Urzędu,
  • może powierzyć Z-cy Wójta, Sekretarzowi prowadzenie w swoim imieniu określonych spraw w zakresie ustalonym na piśmie,
  • składa oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem jednoosobowo
  • ogłasza uchwały budżetowe oraz sprawozdania z ich wykonania niezwłocznie po ich podjęciu i zatwierdzeniu,
  • przedkłada wojewodzie uchwały rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia,
  • przedkłada właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową oraz uchwałę o absolutorium w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
 • Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt.
 • Zastępca Wójta, podejmuje czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.
 • Wójt Gminy jest Szefem Obrony Cywilnej Gminy,
 • Do zadań Szefe Obrony Cywilnej Gminy należy wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych właściwymi przepisami, a związanymi ze sprawami obrony cywilnej.
 • Wójt Gminy wykonuje zadania określone właściwymi przepisami w zakresie spraw obronnych na terenie Gminy,
 • Do zadań Wójta Gminy należy wykonywanie zadań określonych właściwymi przepisami w zakresie spraw zarządzania kryzysowego na terenie Gminy.
Wytworzył:
Maciej Rudnikowski
Udostępnił:
Maciej Rudnikowski
(2005-01-21 12:50:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Rudnikowski
(2016-09-08 08:32:04)