Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

Sekretarz Gminy

mgr Anna Szynkowska-Borkowska

email: sekretarz@ugdarlowo.pl

tel. +48 94 344 63 10

Sekretarz Gminy wykonuje zadania powierzone przez Wójta, a w szczególności:

 • organizuje sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunków jego działania poprzez:
  • nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów prawa, realizację zadań Gminy,
  • nadzór nad jakością i terminowością załatwiania pism, listów, wniosków i skarg wpływających do Urzędu,
  • realizację dostępu do informacji publicznej,
  • zapewnienie zgodności wydawanych decyzji, zarządzeń, uchwał i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
  • nadzór nad prowadzeniem spraw społecznych Gminy,
  • przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw, w razie konieczności kierowanie interesantów do pracownika odpowiedzialnego za załatwienie sprawy.
 • współpraca z Radą Gminy i nadzór nad pracą Biura Rady. Sekretarz odpowiada za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji oraz realizację spraw wynikłych podczas posiedzenia Rady Gminy. Udziela odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłaszane do Wójta,
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
 • koordynowanie, uzgadnianie działań podejmowanych do załatwienia spraw przez pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy, zapewnienie realizacji tych spraw,
 • zapewnienie przestrzeganie tajemnicy służbowej, państwowej przez pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami, jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi na tle realizacji zadań Gminy,
 • współpracuje z Kancelarią Wójta i nadzór nad wykonaniem materiałów ze spotkań, narad Wójta,
 • wnioskowanie w sprawach karania, wyróżniania i nagradzania pracowników Urzędu i kierowników podległych jednostek organizacyjnych,
 • przestrzeganie zasad ustalonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu, wprowadzanie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.
 • odpowiada za obieg dokumentów i przepływ informacji pomiędzy pracownikami Urzędu, prawidłowe funkcjonowanie obsługi kancelaryjnej Urzędu. Nadzoruje przebieg spraw załatwianych w Urzędzie, jednostkach organizacyjnych, poza Urzędem.
 • Reprezentuje Wójta Gminy zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem,
 • zleca wyjazdy służbowe, przyjmuje informacje z realizacji wyjazdu słuzbowego,
 • odpowiada za realizację zadań Gminy w zakraesie odnoszącym się do Urzędu Gminy.

 

Wytworzył:
Katarzyna Cicha
Udostępnił:
Maciej Rudnikowski
(2005-01-21 13:54:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Rudnikowski
(2016-09-08 08:40:51)