Kierownictwo Urzędu - Skarbmik

Skarbnik Gminy

Violetta Kolanek

email: skarbnik@ugdarlowo.pl

tel. +48 94 344 63 62

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • opracowywanie, nadzór i kontrolę realizacji budżetu Gminy,
 • kontrasygnatę czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych gminy,
 • pozyskiwanie dochodów poza własnymi, sporządzanie, składanie wniosków w tym celu, następnie rozliczanie ich realizacji,
 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • współdziałanie w opracowywaniu budżetu i sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • zatwierdzanie pod względem finansowym prawidłowość umów zawartych przez Urząd,
 • nadzór nad gospodarką finansową Urzędu, jednostek organizacyjnych, sołectw, przedstawianie wniosków, zaleceń do protokołów pokontrolnych, nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,
 • ocenę działalności służb księgowych w jednostkach organizacyjnych gminy, opiniowanie decyzji organów jednostek organizacyjnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 • planowanie, analizy ekonomiczne zadań Gminy,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,
 • realizuje pełnomocnictwa Wójta Gminy w zakresie przyjętym na tę okoliczność.

 

Wytworzył:
Maciej Rudnikowski
Udostępnił:
Maciej Rudnikowski
(2005-01-21 13:59:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Rudnikowski
(2016-09-08 08:40:28)