☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemny wniosek o zameldowanie.
 2. Formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
 3. Inne dokumenty potwierdzające fakty opisane we wniosku i mogące mieć wpływ na wyjaśnienie sprawy, ustalenie stron postępowania.
 4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
  - dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.
 5. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).

Uwagi:

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 
Wszelkie wątpliwości dotyczące zgłoszenia zameldowania lub charakteru pobytu osoby w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, rozstrzyga właściwy organ w trybie administracyjnym. Oznacza to konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydanie w tym zakresie stosownej decyzji administracyjnej.
 

Konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego najczęściej ma miejsce w przypadku:
 

·         zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a dane zawarte w zgłoszeniu oraz załączonych dokumentach budzą wątpliwości organu przyjmującego (tzn. występują braki, których nie można uzupełnić),

·         nieuregulowanego stanu prawnego lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, przez co nie jest możliwe potwierdzenie faktu pobytu przez osobę uprawnionej do dysponowania tym lokalem lub osoba ta odmawia dokonania takiego potwierdzenia,

·         gdy organ ma poważne wątpliwości co do faktu przebywania osoby dokonującej zgłoszenia w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

 

Zastosowanie trybu administracyjnego polega na tym, że organ meldunkowy prowadzi postępowanie wyjaśniające (tzn. ustala czy osoba faktycznie zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza oględziny w przedmiotowym lokalu), a następnie rozstrzyga decyzją administracyjną o zameldowaniu lub odmowie zameldowania osoby pod wskazanym adresem. O terminie dokonywania przez organ czynności wyjaśniających wnioskodawca jest informowany odrębnymi pismami.
 

Osoba zgłaszająca zameldowanie jest obowiązana złożyć wniosek o dokonanie zameldowania decyzją administracyjną oraz wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego, w zależności od rodzaju zameldowania, o które się ubiega.
Dla każdej meldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę meldującą się (za osobę małoletnią podpis składa przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu).

 
Zameldowanie następuje tylko i wyłącznie wówczas, gdy osoba zgłaszająca zameldowanie faktycznie przebywa pod adresem wskazanym w zgłoszeniu. W przeciwnym razie organ wydaje decyzję o odmowie zameldowania. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

Opłaty:

 1. Nie pobiera się opłaty.
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt stały działa przez pełnomocnika).
  Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Gminy Darłowo

ul. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
 

I piętro, pok. 39
Justyna Konopka – tel. /94/ 34 46 342
 

Godziny przyjęć interesantów:
pn.   730 – 1530
wt. - pt. 700 – 1500

 

Termin załatwienia sprawy:

- wydanie decyzji administracyjnej - wynosi do 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Darłowo.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 722 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1852).

Załączniki do pobrania:

Wytworzył:
Justyna Konopka
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2017-07-12 09:07:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2020-01-21 10:35:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4909740