☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY OBYWATELI POLSKICH - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY

 

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr 1397).

 

Obowiązku meldunkowego należy dokonać najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty lub paszport– do wglądu
 2. Prawidłowo i czytelnie wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”  lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
 3. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 4. Formularze składane w formie dokumentu elektronicznego są uwierzytelniane przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego ePUAP.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Darłowo

 ul. H. Dąbrowskiego 4

76-150 Darłowo

Emilia Krzyżanowska-Boś - Inspektor ewidencji ludności i dowodów osobistych

pokój nr 39, telefon 94 34 46 342 

w godzinach: pon. 7:30 - 15:30,  wt- pt 7:00 - 15:00

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy meldunkowej następuje niezwłocznie, po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów i po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza meldunkowego.

 

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Darłowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Klauzula Informacyjna (kliknij aby pobrać)

 

UWAGI :

 1. Czynność zameldowania dokonuje się osobiści - w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje lub w formie dokumentu elektronicznego pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
 2. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz.2096 ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowana.
 5. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.
 6. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie dokumentu elektronicznego, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu Obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

 

Druki do pobrania:

 1. Pełnomocnictwo
 2. Zgłoszenie pobytu stałego
 3. Zgłoszenie pobytu czasowego

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz.2096 ze zm..),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

 

Wytworzył:
Emilia Krzyżanowska-Boś
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2020-01-13 13:12:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2020-01-21 09:20:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4909740