☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY OBYWATELI POLSKICH - WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO

 

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie z dnia 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. Nr 1397).

 

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu  obowiązana jest wymeldować się.

 

Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego następuje:  

 1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport;
 2. albo w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Zgłoszenia wymeldowania dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.

 

Wymagane dokumenty:

 1. dowód osobisty lub paszport – do wglądu,
 2. prawidłowo i czytelnie wypełniony formularz  meldunkowy „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”  lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Darłowo

 ul. H. Dąbrowskiego 4

76-150 Darłowo

Emilia Krzyżanowska-Boś - Inspektor ewidencji ludności i dowodów osobistych

pokój nr 39, telefon 94 34 46 342  

w godzinach: pon. 7:30  - 15:30 ,  wt- pt 7:00 - 15:00

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy meldunkowej następuje niezwłocznie, po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów i po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza meldunkowego.

 

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Darłowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Klauzula informacyjna

 

UWAGI :

 1. Czynność wymeldowania dokonuje się osobiście. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz.2096 ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 3. Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 4. Formularze składane w formie dokumentu elektronicznego są uwierzytelniane przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego ePUAP.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz.2096 ze zm..),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

 

Druki do pobrania:

 1. Pełnomocnictwo
 2. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
 3. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
Wytworzył:
Emilia Krzyżanowska-Boś
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2020-01-21 09:13:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2020-01-21 09:20:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4909740