☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polski oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY OBYWATELI POLSKICH -

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI

ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU

 

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).

 

 1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 3. Zgłoszeń wyjazdu  za granicę  Rzeczypospolitej Polskiej  oraz powrotu z wyjazdu, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:
  1. w formie pisemnej w organie gminy, właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
  2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

 

Wymagane dokumenty:

 1. dowód osobisty lub paszport – do wglądu,
 2. wypełniony formularz:

Druk formularzu składanego w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć przez EPUAP

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Darłowo

ul. H. Dąbrowskiego 4

76-150 Darłowo

Emilia Krzyżanowska-Boś - Inspektor ewidencji ludności i dowodów osobistych

pokój nr 39, telefon 94 34 46 342  

w godzinach: pon. 7:30 - 15:30,  wt- pt 7:00 - 15:00

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy meldunkowej następuje niezwłocznie, po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów i po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza meldunkowego.

 

Klauzula Informacyjna

 

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Darłowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

UWAGI :

 1. Czynność zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać osobiście  albo w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Formularze składane w formie dokumentu elektronicznego są uwierzytelniane przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego ePUAP.
 3. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 4. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411),

 

Wytworzył:
Emilia Krzyżanowska-Boś
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2020-01-21 09:34:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2020-01-21 09:50:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4909740