☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

PROWADZONEGO PRZEZ  WÓJTA GMINY DARŁOWO

 

Na podstawie art. 45 ust. 2  ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2019 z. poz. 1397) organy prowadzące rejestr PESEL oraz rejestry mieszkańców, na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, są obowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia - druk oraz klauzula informacyjna
  2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
  3. Do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby wnioskującej o wydanie zaświadczenia.

 

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zaświadczenie składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

 

Złożenie wniosku o zaświadczenie można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

 

Opłaty

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców – 17,00 zł.

Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie innej niż małżonek, wstępny, zstępny i rodzeństwo – 17 zł

 

Opłata winna zostać uiszczona w kasie urzędu lub na rachunek bankowy:

Kasa czynna:  pon. 8:00 - 14:45    wt.-pt. 7:30 - 14:15

Urząd Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4
76-150 Darłowo
Konto: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie  Nr 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Darłowo

ul. H. Dąbrowskiego 4

76-150 Darłowo

Emilia Krzyżanowska-Boś - Inspektor ewidencji ludności i dowodów osobistych

pokój nr 39, telefon 94 34 46 342  

w godzinach: pon. 7:30 - 15:30,  wt-pt 7:00 - 15:00

 

Sposób i termin załatwienia

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. 

 

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Darłowo w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie o odmowie wydania zaświadczenia.

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2019 r. Nr 1397).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

 

Wytworzył:
Emilia Krzyżanowska-Boś
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2020-01-21 10:20:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2020-01-21 10:29:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4909740