☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz Rejestru Mieszkańców

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU PESEL ORAZ REJESTRU MIESZKAŃCÓW

 

Uwaga!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, od dnia 1 lipca 2019 r. właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gmin jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o ewidencji ludności. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL będzie można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

 

W tej samej sprawie wniosek, może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

 

Dane z rejestru:

 1. PESEL - udostępnia:
 • minister właściwy do spraw informatyzacji - za pomocą urządzeń teletransmisji danych,  w tym w drodze weryfikacji, oraz jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2;
 • organ dowolnej gminy, jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów,  o których mowa w art. 46 ust. 1 i 2  pkt 1 i 3.
 1. mieszkańców -  udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.

 

Podstawa: art. 50 ustawy z dnia 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2019 r. poz.1397)  

 

Informacje o danych osoby trzeciej – tryb wnioskowy:

 1. dla podmiotów publicznych

Podmioty, którym żądane dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań  w myśl art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności są uprawnione do uzyskania danych nieodpłatnie.

 

Podmiot zwracający się o udostępnienie danych musi wskazać uzasadnienie, które nie może ograniczać się jedynie do przywołania podstawy prawnej czy też ogólnego wskazania, lecz w uzasadnieniu musi wskazać okoliczności sprawy, jej podstawę prawną oraz rolę osoby poszukiwanej w prowadzonym postępowaniu.

 

 

Do podmiotów, którym żądane dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań (w myśl przywołanych już zapisów ustawy) należą:

 • organy administracji publicznej, sądy i prokuratura;
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Straż Marszałkowska,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Celno-Skarbowa,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Służba Ochrony Państwa,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne;
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • organy  wyborcze i straże gminne (miejskie);
 • komornicy sądowi - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 • Polski Czerwony Krzyż, w zakresie danych osób poszukiwanych

 

Podstawa prawna:   art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).

 1. dla podmiotów prywatnych i osób fizycznych

Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt. 1 i 3 wskazanej wyżej ustawy, uprawnione do otrzymywania danych są osoby oraz jednostki organizacyjne, które wykażą interes prawny oraz inne osoby i podmioty, które uwiarygodnią interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

 

We wskazanym trybie dane udostępnia się odpłatnie, z wyjątkiem przypadku, gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Podstawa prawna:  art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).

 

Wymagane dokumenty:

 • Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek o udostępnienie danych

Wniosek o udostępnienie danych

 • Dowód dokonania opłaty (w przypadku Wnioskodawców zobowiązanych do jej uiszczenia). Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł, z wyjątkiem danych które są niezbędne celem sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Opłata winna zostać uiszczona w kasie urzędu lub na rachunek bankowy:

Kasa czynna:  pon. 8:00-14:45    wt.-pt. 7:30 - 14:15

Urząd Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4
76-150 Darłowo
Konto: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie  Nr 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002.

 

UWAGA: Przez dane jednostkowe należy rozumieć nie tylko informację o jednej osobie, lecz także informacje o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Jednakże wykazanie interesu prawnego w stosunku do pojedynczych osób, nawet gdy są zameldowane pod tym samym adresem oznacza, iż opłata za udostępnienie danych wynosi wielokrotność kwoty 31 zł.

 • Dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

W przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, zgodny z art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie w wysokości 17 zł.

 

Opłata winna zostać uiszczona w kasie urzędu lub na rachunek bankowy:

 

Kasa czynna:  pon. 8:00-14:45 wt.-pt. 7:30 - 14:15

Urząd Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4
76-150 Darłowo
Konto: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie  Nr 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002.

 

Z opłaty za przedłożenie pełnomocnictwa zwolniony jest małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

 • Dokumenty potwierdzające interes prawny w uzyskaniu danych (jeśli wymaga tego rodzaj wystąpienia).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Darłowo

 ul. H. Dąbrowskiego 4

76-150 Darłowo

Emilia Krzyżanowska-Boś - Inspektor ewidencji ludności i dowodów osobistych

pokój nr 39, telefon 94 34 46 342  

w godzinach: pon. 7:30 - 15:30,  wt- pt 7:00 - 15:00

 

Wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym można złożyć w formie tradycyjnej lub w formie dokumentu elektronicznego. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną pamiętać należy o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.), tj. za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu.

 

W tej samej sprawie wniosek, może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

 

Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, które nie posiadają decyzji o wyrażeniu zgody  na udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, dane z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców udostępnia się w sposób określony w art. 47 w liczbie nieprzekraczającej trzystu danych jednostkowych w roku kalendarzowym.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca. 

 

Organ rozpatrujący wniosek odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 46 ustawy o ewidencji ludności.

 

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Darłowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Klauzula Informacyjna

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000 ze zm.).
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482); 
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1212).

 

Wytworzył:
Emilia Krzyżanowska-Boś
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2020-01-21 10:33:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2020-01-21 10:52:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4909740