☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Poniedziałek 26.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Kliknij aby pobrać wniosek) zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
d) przedmiot działalności gospodarczej,
e) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Opłaty:
Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. ( na podst. art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

Nr rachunku Urzędu Gminy w Darłowie:
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
nr: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy, parter, pokój nr 7

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor komisji p. alkoholowej, I piętro, pokój nr 40,
tel. (94) 344-63-31

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Darłowo w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Darłowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:
1. Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Wójta Gminy Darłowo po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Podstawa prawna:
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.1231 z późn. zm.)
- uchwała nr XXIX/370/2006 Rady Gminy Darłowo z dnia 28.04.2006 roku w sprawie ustalenia zasad utworzenia na terenie Gminy Darłowo punktów sprzedaży napojów alkoholowych
- uchwała nr XXV/339/2001 Rady Gminy Darłowo z dnia 03.10.2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przewidzianych do spożycia w miejscu sprzedaży
- uchwała nr XVII/165/1993 Rady Gminy Darłowo z dnia 30.06.1993 roku w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Darłowo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholowych (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Wytworzył:
Justyna Pacuła
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 14