☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania, podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie.

2.      Do wglądu oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

3.      Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).

4.      Inne dokumenty potwierdzające fakty opisane we wniosku i mogące mieć wpływ na wyjaśnienie sprawy, ustalenie stron postępowania (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję itp.).

5.      W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika dodatkowo:
- pisemne pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty,
- dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

6.      10 PLN opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej.

 

Uwagi:

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego, albo miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu jest obowiązana wymeldować się. Obowiązek wymeldowania powstaje, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu trwale, dobrowolnie lub w wyniku orzeczenia sądu.

Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub odmowie wymeldowania następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (tzn. ustala czy osoba faktycznie trwale i dobrowolnie opuściła lokal, z którego ma nastąpić wymeldowanie, przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza oględziny przedmiotowego lokalu). O terminie dokonywania przez organ czynności wyjaśniających Wnioskodawca jest informowany odrębnymi pismami. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, na drodze sądowej ustalany jest przedstawiciel dla osoby nieobecnej, celem reprezentowania tej osoby w postępowaniu.

Opłaty:

  1. 10  zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej
  2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt stały działa przez pełnomocnika).
    Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Gminy Darłowo

ul. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
 

I piętro, pok. 39
Justyna Konopka – tel. /94/ 34 46 342
 

Godziny przyjęć interesantów:
pn.   730 – 1530
wt. - pt. 700 – 1500

 

Termin załatwienia sprawy:

·         Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

·         Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - sprawy szczególnie skomplikowane, wymagające postępowania dowodowego.

·         Powyżej dwóch miesięcy - w przypadku wystąpienia do Sądu o wyznaczenie przedstawiciele dla osoby nieobecnej do czynności prawnych.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w określonym wyżej terminie organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Jeżeli miejsce pobytu osoby nieobecnej jest nieznane organ meldunkowy występuje do Sądu Rejonowego w Koszalinie o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej. W tym przypadku organ wydaje decyzję o wymeldowaniu po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu.
Wójt  wydaje decyzję w sprawie wymeldowania (odmowy wymeldowania lub umorzenia postępowania ) za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Darłowo.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 722 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1852).

 

Załączniki do pobrania:

Wniosek o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wytworzył:
Justyna Konopka
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2020-01-21 10:35:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4909740