Opłata uzdrowiskowa obowiązująca w 2014 roku

Opłata uzdrowiskowa obowiązująca w 2014 roku:
stawka opłaty uzdrowiskowej w wysokości 3,50 zł za każdy dzień pobytu.

Pobieranie opłaty uzdrowiskowej reguluje:
UCHWAŁA NR XXXIX/328/2013 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Darłowo

Opłata uzdrowiskowa płatna jest w pierwszym dniu pobytu przez osoby fizyczne przebywające czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na obszarze sołectw: Dąbki, Bobolin, Żukowo Morskie, Bukowo Morskie i Porzecze.

Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od:
1) pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie maja miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) od osób przebywających w szpitalach;
3) od osób niewidomych i ich przewodników;
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę uzdrowiskową;
5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor opłat lokalnych: parter, pokój nr 2, tel.(094) 34-46-348.

Wytworzył:
Dorota Kornas
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2013-12-30 09:49:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2013-12-30 09:50:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki