Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie
ul. Tynieckiego 2
76-150 Darłowo

tel .: +48 94 314-16-50

strona internetowa: http://gops.gminadarlowo.pl

e-mail: gops@gminadarlowo.pl

Kierownik: Anna Zatorska

Zadania Ośrodka

Ośrodek wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie, a w szczególności:

 1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, tj.:
  1. udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
  2. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania,
  3. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
  4. praca socjalna,
  5. udzielanie zasiłków celowych na pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
  6. udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
  7. wypłata dodatków mieszkaniowych,
 2. Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym tj.:
  1. kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających takiej opieki,
  2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
  3. przyznawanie pomocy rzeczowej,
  4. realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania Ośrodka,
 3. Zadania zlecone gminie, tj.:
  1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej,
  2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych gwarantowanych okresowych, specjalnych okresowych oraz macierzyńskich okresowych i jednorazowych,
  3. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,
  4. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
  5. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  6. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne,
  7. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące zasiłki gwarantowane i stałe,
  8. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądĽ innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
 4. Zadania wynikające z innych przepisów mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, tj.:
  1. wypłacanie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
  2. wypłacanie zasiłków dla kombatantów
Wytworzył:
Anna Szynkowska-Borkowska
Udostępnił:
Lichacy Marceli
(2018-05-11 08:17:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2023-04-14 07:56:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki