Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. - informujemy, że:

 Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Urząd Gminy Darłowo z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, adres e-mail: poczta@ugdarlowo.pl, tel. 94 344 63 01

 

Do zakresu działania Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii należy wykonywanie zadań zleconych ustawowo, zadań określonych w uchwałach Rady Gminy Darłowo i zarządzeniach Wójta Gminy Darłowo, jak również zadań wynikających z zawartych porozumień i umów.

Urząd Gminy w Darłowie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz przepisów szczególnych takich jak:

  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  2. Ustawa z dnia 29 lipca  2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
  3. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym;
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U. z 2021 r. poz. 642);
  5.  Uchwała Rady Gminy Darłowo z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Darłowo na lata 2022-2025;   

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa oraz właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami będącymi realizatorami programów/szkoleń bądź zajęć).

Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy w Darłowie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 - dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

 - żądania ich sprostowania,

   - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

    - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres poczta@ugdarlowo.pl .

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Urząd Gminy w Darłowie. Organem właściwym dla ww. skargi jest organ nadzorczy -  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W zależności od celu, w którym przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Darłowo, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym bądź jest dobrowolne.

Wytworzył:
Aleksandra Filipek
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2023-08-29 14:47:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2023-08-29 14:49:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki