Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Krupach Sp. z o.o.

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o. o. w Krupach
Krupy 72

76-150 Darłowo
KRS: 0000625602  REGON: 364588468  NIP: 4990657295

tel. +48 605 211 777
fax: +48 94 716 63 87
e-mail: gzup@post.pl

Strona www: http://gzup.gminadarlowo.pl

Numery alarmowe w razi awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

605 21 17 77

 

ZARZĄD:

Prezes Zarządu - Tomasz Gondek

tomasz.gondek@gzup.gminadarlowo.pl

 

Członek Zarządu - Włodzimierz Błaszczak
wlodzimierz.blaszczak@gzup.gminadarlowo.pl

 

 

Aktem Notarialnym Repertorium „A” Numer 4271/2016 z dnia 31.05.2016r. został zlikwidowany zakład budżetowy pod nazwą: „Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Dąbkach”, w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Gminny Zakład Użyteczności Publicznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krupach”, zwaną dalej „Spółką”.

Spółka działa pod firmą: „Gminny Zakład Użyteczności Publicznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krupach”. Spółka może używać w obrocie skrót firmy w brzmieniu: „GZUP sp. z.o.o.  w Krupach”. Siedzibą Spółki jest miejscowość Krupy. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

 

Przedmiotem działania Spółki jest:

 

 1. PKD 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.
 2. PKD 02.20.Z - Pozyskiwanie drewna.
 3. PKD 08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu.
 4. PKD 08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 5. PKD 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu.
 6. PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 7. PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
 8. PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn.
 9. PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. 
 10. PKD 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
 11. PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
 12. PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
 13. PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych.
 14. PKD 38.21.Z  - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
 15. PKD 38.22.Z -  Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
 16. PKD 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych.
 17. PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
 18. PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.
 19. PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.   
 20. PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
  i niemieszkalnych.
 21. PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad.
 22. PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli.
 23. PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
 24. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej     i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 25. PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
 26. PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę.
 27. PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 28. PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
  i klimatyzacyjnych.
 29. PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. 
 30. PKD 43.31.Z - Tynkowanie.
 31. PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej. 
 32. PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.
 33. PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie.
 34.  PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
 35. PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
 36.  PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. 
 37. PKD 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
 38. PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie.
 39. PKD 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali           i chemikaliów przemysłowych.
 40. PKD 46.61.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia.
 41. PKD 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
 42. PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. 
 43. PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
 44. PKD 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski.
 45. PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.
 46. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów.
 47. PKD 50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski.
 48. PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. 
 49. PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
 50. PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
 51. PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. 
 52. PKD 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe.
 53. PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie.
 54. PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
 55. PKD 56.21.Z - Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)               
 56. PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów.
 57. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 
 58. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 59. PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
 60. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 61. PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
 62. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne.
 63. PKD 73.1 - Reklama.
 64. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej.
 65. PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
 66. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
 67. PKD 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
 68. PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
 69. PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki.
 70. PKD 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej.
 71. PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
 72. PKD 81.2 - Sprzątanie obiektów.
 73. PKD 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
 74.  PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie.
 75. PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
 76. PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 77. PKD 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem.
 78. PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 79. PKD 85.5 - Pozostałe formy edukacji.
 80. PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.
 81. PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
 82. PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
 83. PKD 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych.
 84. PKD 93.1 - Działalność związana ze sportem.
 85. PKD 93.2. - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 86. PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 87. PKD 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna.

 

Wytworzył:
Anna Szynkowska-Borkowska
Udostępnił:
Lichacy Marceli
(2018-05-11 08:39:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2019-02-18 08:44:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki