Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Darłowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Darłowo.
Data publikacji strony internetowej: 2005-01-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-04.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo
Strona dostosowana jest do wymagań WCAG 2.1 i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 1. Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony
 2. Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 3. Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 4. Możliwość pominięcia bloków
 5. Pułapki klawiaturowe wykluczone
 6. Nagłówki prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
 7. Listy prawidłowo użyte w całym systemie
 8. Linki - wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)
 9. Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 10. Podwyższony kontrast (czarne tło i białe litery, czarne tło i żółte litery oraz żółte tło i czarne litery)
 11. Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-
 12. Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 13. Zgodność ze standardami.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Mezgier, swiadczenia@ugdarlowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 94 344 63 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Otoczenie zewnętrzne
  Budynek Urzędu Gminy Darłowo mieści się przy ulicy Dąbrowskiego 4 w Darłowie. Przed głównym wejściem do budynku mieści się parking na końcu którego jest oznaczony Parking dla osób niepełnosprawnych. Krawężniki chodnika są w tym miejscu niskie pozwalające bez problemu wyjechać na chodnik będąc na wózku z parkingu. Chodnik jest równy bez ubytków. Odległość z parkingu osób niepełnosprawnych wynosi ok. 2 m do drzwi bocznych a do drzwi głównych wynosi 6 m. Budynek ma trzy wejścia. Wejście główne od czoła budynku oraz dwa wejścia boczne. Przy czym jedno z wejść bocznych jest wyłącznie dla pracowników. Każde z wejść posiada różnice wysokościowe tzw. progi, co utrudnia wjazd wózkiem inwalidzkim. Każde drzwi wejściowe są wykonane z plastiku, gdzie rama i dolna połowa są w ciemnym brązowym kolorze. Natomiast górna część jest przezroczysta, szklana. Szerokość drzwi jest odpowiednia. Na tle jasnej elewacji budynku drzwi są dobrze widoczne. Każda para drzwi otwierana jest na zewnątrz manualnie bez napędu mechanicznego. Nie wymagają jednak większej siły przy otwieraniu lub ich zamykaniu.
 • Komunikacja pozioma
  Po wejściu drzwiami głównymi jest przedsionek, w którym znajduje się osoba koordynująca ruchem i pomocą dla petentów. Urząd jest przyjazny dla psów asystujących. Na ścianie przedsionka umieszczona jest tablica informacyjna dotycząca nazwy referatów i numerów pokoi w budynku. Dalsza część budynku oddzielona jest kolejnymi plastikowymi drzwiami, za którymi po lewej stronie znajduje się duże okno -biuro interesanta. Wnęka ta jest otoczona lamówką w kolorze ciemnego brązu, widoczna na tle jasnych ścian. Brązowy blat wnęki natomiast jest szeroki, umiejscowiony na wysokości ok. 1,3 m. pozwalający oprzeć się. Po prawej stronie stoją krzesła i stolik. Hol jest szeroki i ma równą nawierzchnię. Pokryty jest wykładziną elastyczną a na krawędziach bocznych znajduje się lamówka w kontrastowym kolorze. Widoczne są zatem białe ściany, zarys podłogi i kontrastujące drzwi. Oświetlenie wewnątrz budynku jest nowe. Pomieszczenia są jasne zarówno w pokojach i w korytarzach. Drzwi wewnętrzne w holu są w kolorze brązu w górnej części z białymi okienkami. Tabliczki z numerami i nazwami referatów pokoi znajdują się nad okienkami drzwi, czyli wysoko na tyle że osoba słabowidząca może ich nie przeczytać. Ponadto tabliczki są one płaskie, nie wybrzuszone.
 • Komunikacja pionowa
  Budynek nie posiada windy, choć mieści się w dwóch kondygnacjach. Aktualnie osoba niepełnosprawna ruchowo chcąc dostać się do pokoi na pierwszym piętrze informuje o tym fakcie osobę koordynującą ruch, znajdującą się przy wejściu głównym, która zawiadamia odpowiedni referat. Po czym pracownik schodzi do holu na parterze, do osoby niepełnosprawnej, celem załatwienia sprawy. Pozostałe osoby przemieszczają się na górne piętro schodami. Klatka schodowa jest przestrzenna. Stopnie schodów pokryte są płytkami ceramicznymi zakończonymi wyżłobieniami (ryflami). Stopnie są odpowiedniej szerokości i nachyleniu. Brakuje oznaczeń kontrastowych na stopniach. Poręcze przy schodach są po jednej (lewej) stronie. Wykonane są z rury ze stali nierdzewnej. Odpowiednia grubość poręczy skutkuje łatwością uchwycenia poręczy w dłoni.
 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
  Budynek Urzędu Gminy Darłowo posiada łazienkę dla osób niepełnosprawnych, mieszcząca się na parterze budynku, która oznaczona jest tabliczką. Pomieszczenie jest przestronne. Podłoga i dolna część ścian łazienki jest w kontrastowym kolorze. Przy toalecie i umywalce znajdują się poręcze pomocne przy wstawaniu. Brak sygnalizacji do przywołania pomocy.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu 94 3446314 lub pisać na adres swiadczenia@ugdarlowo.pl
 • Organ zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny w postaci: wsparcia innej osoby.
Wytworzył:
Maciej Rudnikowski
(2020-10-09)
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2021-03-30 10:22:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2021-03-30 10:22:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki