☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Poniedziałek 23.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2018/2019

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 1. Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy Darłowo, pokój 52 w terminie od 1 do 15 września danego roku. Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

 1. Kto może złożyć wniosek?
 • rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletni uczeń
 • dyrektor szkoły
 • stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu
 • rodzice, opiekunowie prawni uczniów pełnoletnich powinni do wniosku dołączać upoważnienie podpisane przez pełnoletniego ucznia

 

 1. Kto może otrzymać?
 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358)).

 1. Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera, w szczególności: informacje o uczniu, dane dotyczące gospodarstwa domowego, informacje o źródłach miesięcznego dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, opinię dyrektora szkoły, wskazanie formy przekazywania pomocy socjalnej.

 Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • odcinek z renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
 • Zaświadczenie z Gops-u o wysokości uzyskiwanej pomocy materialnej;
 • Zaświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.;
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub nakaz płatniczy otrzymany z tut. urzędu;
 • Zaświadczenie o pobieraniu świadczeń rodzinnych;
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające statut osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku dla bezrobotnych wraz z informacją o wysokości wypłacanego zasiłku w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

 Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Po upływie terminu składania wniosków, tj. 15 września br., nastąpi ich weryfikacja oraz wystawione zostaną decyzje w przedmiotowej sprawie. Decyzje te zostaną doręczone wnioskodawcom.

 

WYKAZ REFUNDOWANYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ UCZNIA:

1. Zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego w tym: książek, zeszytów, długopisów, piórników, tornistrów i innych przyborów związanych   z zajęciami szkolnymi;

2. Publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe – jeśli są to wydatki związane z zajęciami wymaganymi przez szkołę;

3. Zakup zestawu komputerowego: komputer, drukarka, płyty CD oraz inne urządzenia wykorzystywane do celów dydaktycznych;

4. Instrumenty muzyczne;

5. Pokrycie kosztów abonamentu internetowego (za okres od IX do VI danego roku szkolnego).

6. Zakup rzeczy niebędących pomocą dydaktyczną, ale mających wpływ na realizację procesu dydaktycznego lub realizację obowiązku szkolnego: okulary korekcyjne, aparat słuchowy, krzesło obrotowe do biurka, biurko oraz innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne;

7. Strój sportowy, tj. odzież sportowa:

 • spodenki sportowe;
 • koszulki sportowe ;
 • getry;
 • skarpety/podkolanówki na zajęcia WF ;
 • dres;
 • kąpielówki;
 • czepek ;
 • okulary pływackie ;
 • klapki na basen ;
 • obuwie sportowe - tenisówki, halówki, trampki, adidasy.

8. Zakup stroju galowego i szkolnego wymaganego przez szkolę;

9. Inne artykuły potrzebne do nauki w różnych typach szkół: przybory plastyczne, farby, płótna, blejtramy, ubiór ochronny (fartuchy, mundurki) oraz inne związane ze specyfiką szkoły;

10. Płatne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym, czesne za naukę w szkole, korepetycje, kursy nauki języków obcych, informatyczno-komputerowe, zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, opłaty za zajęcia prowadzone w klubach sportowych, na basenie, nauka tańca, nauka gry na instrumencie, wycieczki szkolne i tematyczne (teatr, kino, muzeum), koszty związane z uczestnictwem w praktykach zawodowych lub kursach edukacyjnych, opłaty za wyjazdy do „zielonej szkoły";

11. Koszty zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, koszty podróży do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej, posiłki w stołówce szkolnej i internacie, opłaty czesnego za naukę (nie dotyczy szkół podstawowych i gimnazjów).

 

W przypadku niedostarczenia kompletu faktur potwierdzających poniesione wydatki, pomimo złożenia wniosku i zakwalifikowania ucznia do stypendium nie zostanie  ono wypłacone. Gdy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia. W sytuacji, gdy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku.

Oryginały faktur, bądź oryginały rachunków uproszczonych, muszą być imienne na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia).

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które przytrafiło się zarówno jemu osobiście, jak i rodzicom, może się starać o zasiłek szkolny. Może być on przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny wypłacany jest jednorazowo w kwocie 620 zł., może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Wymagane dokumenty.


W celu otrzymania zasiłku szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku.

Ważne!

 O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać od pracownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Darłowie, ul. Dąbrowskiego 4 pokój Nr 52 tel. 94 344 63 17

 

 

Druki wniosków:


 
 
ilość odwiedzin: 3615930

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X