Opłata uzdrowiskowa obowiązująca w 2016 roku

  1. stawka w wysokości 3,50 zł za każdą rozpoczęta dobę pobytu,
  2. od dzieci do lat 7 w wysokości 3,00 zł za każdą rozpoczęta dobę pobytu,

Pobieranie opłaty uzdrowiskowej reguluje:
UCHWAŁA NR XV/115/2015 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej na terenie Gminy Darłowo.

Opłata uzdrowiskowa płatna jest najpóźniej w ostatnim dniu pobytu przez osoby fizyczne przebywające czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na obszarze sołectw: Dąbki, Bobolin, Żukowo Morskie, Bukowo Morskie i Porzecze.

Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od:

  1. pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie maja miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. od osób przebywających w szpitalach;
  3. od osób niewidomych i ich przewodników;
  4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę uzdrowiskową;
  5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor opłat lokalnych: parter, pokój nr 2, tel.(094) 34-46-348.

Wytworzył:
Dorota Kornas
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2016-01-11 11:43:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2016-01-11 11:45:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki