☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Wtorek 19.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Główny księgowy w Dziennym Domu ?Senior-WIGOR? w Wiekowie

                                                                                              Wiekowo, dnia 12 sierpnia 2016r.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w  Wiekowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko głównego księgowego

I.    Nazwa i adres jednostki:

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w  Wiekowie, Wiekowo 1C, 76-150 Darłowo

II.   Określenie stanowiska:

Główny księgowy w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Wiekowie

III.    Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1.   Niezbędne:

Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.), następujące wymagania:

1) posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;

3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

5) posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

6) cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto kandydat winien spełniać jeden z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2.   Dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach budżetowych.

2. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych (Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych).

3. Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości ( ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, ustawy o świadczeniach pieniężnych  ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy budżetowej, ustawy     o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego).

4. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office), programów księgowych oraz sprzętu biurowego.

5. Znajomość gospodarki finansowej jednostki, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej

6.  Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.

7. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie przede wszystkim:

1. Prowadzenie  rachunkowości  jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku jednostki.

3. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez kierownika jednostki sprawozdań  miesięcznych o realizacji planu finansowego.

4. Przygotowywanie projektów budżetu jednostki oraz harmonogramu wydatków.

5. Sporządzanie  bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej jednostki.

6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,  kompletności  i  rzetelności  dokumentów  dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

7. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczanie zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowe ich przekazywanie.

8. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w jednostce.

9. Sporządzanie sprawozdań finansowych.

10. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

11. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych.

12. Prowadzenie  ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej.

14. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

V. Warunki pracy na stanowisku

1) wymiar czasu pracy: 1/4 etatu.

2) miejsce pracy: Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Wiekowie.

3) praca jednozmianowa świadczona: od poniedziałku do piątku w wymiarze 2 godzin dziennie.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W lipcu 2016r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VII.  Wymagane dokumenty:

1.  list motywacyjny,

2.  Życiorys zawodowy z dokładnym opisem dotychczasowej działalności zawodowej,

3.   kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność   z oryginałem),

4.   kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5.   kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),

6.   podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. podpisane pisemne oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

 (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie  do dostarczenia  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

8. podpisane pisemne oświadczenie kandydatka o stanie zdrowia  pozwalającym na pracę  na wskazanym stanowisku (w przypadku  zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

9.  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

10.  Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi.

11. Oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie.

12. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2016r., poz. 902)”.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902). zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VIII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.

Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listownie w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Wiekowie, Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo do dnia 23 sierpnia 2016r. do godz. 1500 (decyduje data i godzina wpływu do Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Wiekowie).

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Przebieg postępowania w sprawie naboru.

Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego  kandydata z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w  Wiekowie.

Postępowanie konkursowe obejmuje: analizę formalną złożonych dokumentów i rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku  Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Wiekowie na okres 3 miesięcy.

 

Koordynator-Kierownik Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR” w Wiekowie

Ewelina Trościńska

 

Wytworzył:
Anna Szynkowska-Borkowska
Udostępnił:
Maciej Rudnikowski
(2016-08-12 13:35:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Rudnikowski
(2016-08-12 13:37:20)

 
 
liczba odwiedzin: 4585308

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X