☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Wtorek 19.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Woźna w Zespole Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu ? 2 osoby po 1/2 etatu

Stary Jarosław, dnia 16.08.2016 r.

Woźna w Zespole Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu – 2 osoby po 1/2 etatu

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 podaje do publicznej wiadomości, że w Zespole Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu przyjmowane są oferty pracy:


I. Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu, Stary Jarosław 71, 76-150 Darłowo.

II. Określenie stanowiska pracy:
Woźna w Zespole Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu –  2 osoby po 1/2 etatu.

III. Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1. Niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) wykształcenie: średnie, orientacja w przedmiocie wykonywania zadań,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, aktualna książeczka zdrowia,
6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Dodatkowe:

1) umiejętność współpracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym,
2) umiejętność dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
3) samodzielność, odpowiedzialność,
4) mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

IV. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) odpisy dokumentów poświadczających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
4) odpisy świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) odpis dowodu osobistego (str. 1 i 2),
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności,
8) podpisane pisemne oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
9) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
10) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

V. Pozostałe informacje dotyczące naboru:

1)Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listownie do Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu, Stary Jarosław 71, 76-150 Darłowo (Sekretariat pokój nr 32) od dnia  23 sierpnia 2016 roku do 24 sierpnia 2016 roku w godzinach od 9.00 do 14.00.
2) Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko pracy: „Woźna w Zespole Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu.”
3) Oferty będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną.
4) Oferty, które wpłyną do Szkoły po terminie, o którym mowa w pkt. 1 nie będą rozpatrywane.
5) Wyniki o naborze będą podane dnia 29 sierpnia 2016 r.
6)Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach naboru.
7) Komisja Rekrutacyjna sporządzi informację o wynikach naboru, która zostanie umieszczona  w Biuletynie Informacji Publicznej http://ug.darlowo.ibip.pl.

Wytworzył:
Bożena Krakowiak
Udostępnił:
Maciej Rudnikowski
(2016-08-17 14:43:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Rudnikowski
(2016-08-17 14:47:50)

 
 
liczba odwiedzin: 4585341

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X