☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Wtorek 19.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referent ds. świadczenia pomocy państwa w wychowaniu dzieci - 1 etat

Darłowo, dnia 6 grudnia 2018r.

Urząd  Gminy Darłowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

I.    Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Darłowo ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo

II.   Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent ds. świadczenia pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 1 etat

III.    Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1.   Niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,           
 5. posiadanie co najmniej 3 - letniego stażu pracy,
 6. kandydat  nie  może być  skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia.

2.   Dodatkowe:

1) znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska, a w szczególności:

a) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

b) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

c) znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych,

d) znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

e) znajomość przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

f)znajomość przepisów rządowego programu  „Dobry start”.

2) biegła obsługa programów komputerowych, w tym pakietu Office, Windows oraz Internet Explorer, 

3) umiejętność organizacji pracy własnej, interpretacji i stosowania prawa, umiejętność redagowania decyzji i pism urzędowych, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista, umiejętność rozmowy z trudnym klientem, analityczne myślenie i samodzielne rozwiązywanie problemów, bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, umiejętność pracy w zespole.

4) preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 2. prowadzenie dokumentacji w sprawach pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 3. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wsparcia kobiet i rodzin,
 4. prowadzenie dokumentacji w sprawach wsparcia kobiet i rodzin,
 5. prowadzenie spraw związanych z realizacją  rządowego programu „Dobry start”
 6. prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji  rządowego programu „Dobry start”
 7. merytoryczne przygotowywanie decyzji administracyjnych ww. świadczeń.

V. Warunki pracy na stanowisku

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. miejsce pracy: Stanowisko w biurze jednoosobowym usytuowanym na parterze w budynku Urzędu Gminy Darłowo.
 3. praca jednozmianowa świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w wymiarze przeciętnie 8 godzin dziennie oraz przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w tym praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 4. budynek piętrowy, ograniczona możliwość poruszania się po całym budynku ze względu na różnice poziomów w budynku – schody w ciągu korytarzy nie posiadają urządzeń umożliwiających pokonywanie ich przez osoby niepełnosprawne w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W listopadzie 2018 roku (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisówo rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

VII.  Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 3. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność   z oryginałem),
 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. podpisane pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie  do dostarczenia  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 9. oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze do pobrania ze strony internetowej: www.ugdarlowo.pl (BIP – Nabór na wolne stanowiska pracy).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

VIII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.

Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo (Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 26) do dnia 17 grudnia  2018r. do godz. 1500 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Przebieg postępowania w sprawie naboru.

Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:Referent ds.świadczenia pomocy państwa w wychowaniu dzieci.”

Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i kwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Darłowo na okres  3 miesięcy.

X. Informacje dodatkowe.

Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Dla pracownika, podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,  w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem.

Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, przed zawarciem nowej umowy o pracę, pracownik składa ślubowanie.Odmowa złożenia ślubowania powoduje wygaśnięcie stosunku pracy.

W przypadku zatrudnienia  kandydat, zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności  lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

W przypadku  zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy.

XI. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wójt Gminy  Darłowo

ul. J.  H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo ,

adres e-mail: poczta@ugdarlowo.pltel. 94 344 63 01.

 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji przez Urząd Gminy w Darłowie jest art. 22 i 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,  § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu.

 

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Darłowo:

- adres korespondencyjny:

Urząd Gminy w Darłowie

ul. J. H .Dąbrowskiego 4 76-150 Darłowo

- adres e-mail:

iod@ugdarlowo.pl

 

Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Darłowie, jednak nie dłużej niż przez 5 lat z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Darłowie. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

Wytworzył:
Anna Szynkowska Borkowska
Udostępnił:
Maciej Rudnikowski
(2018-12-06 14:42:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Rudnikowski
(2018-12-06 14:44:50)

 
 
liczba odwiedzin: 4585324

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X