☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Wtorek 19.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dyrektor Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

Darłowo, dnia 6 grudnia 2018r.

Konkurs na stanowisko

Dyrektor Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

I.    Nazwa i adres jednostki:

Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76 -156 Dąbki

II.   Określenie stanowiska pracy:

Dyrektor Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

III.    Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1.   Niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,           
 5. posiadanie co najmniej 5 - letniego stażu pracy,
 6. brak karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458)
 7. kandydat  nie  może być  skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. nieposzlakowana opinia.

2.   Dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska, a w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks pracy,
 2. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną, sportową i turystyczną,
 3. umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej i zespołowej,
 4. prawo jazdy kat. B,
 5. biegła obsługa komputera,
 6. kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność , rzetelność, wysoka kultura osobista.

IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. kierowanie działalnością i zarządzanie Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
 2. realizacja celów i zadań statutowych Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach,
 3. opracowywanie regulaminów, instrukcji, programów i planów pracy Centrum,
 4. realizację planu finansowego Centrum,
 5. gospodarowanie powierzonym mieniem,
 6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Centrum,
 7. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Darłowo, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kultury  fizycznej,  sportu, rekreacji i turystyki,
 8. sprawowanie nadzoru nad majątkiem jednostki.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. miejsce pracy: Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76 -156 Dąbki.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W listopadzie 2018 roku (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

VII.  Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 3. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność   z oryginałem),
 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. podpisane pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie  do dostarczenia  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. podpisane pisemne oświadczenie, że zgodnie z art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie byłam/em karana/y zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w Urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 9. oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze do pobrania ze strony internetowej: www.ugdarlowo.pl (BIP – Nabór na wolne stanowiska pracy).
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

VIII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.

Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo (Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 26) do dnia 17 grudnia  2018r. do godz. 1500 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Przebieg postępowania w sprawie naboru.

Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach”.

Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i kwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku  Urzędu Gminy Darłowo na okres 3 miesięcy.

X. Informacje dodatkowe.

W przypadku  zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy.

W przypadku zatrudnienia  kandydat będzie podlegał zakazom określonym w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393).

W przypadku  zatrudnienia, kandydat będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym na podstawie art. 24h ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

XI. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wójt Gminy  Darłowo

ul. J.  H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo ,

adres e-mail: poczta@ugdarlowo.pltel. 94 344 63 01.

 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji przez Urząd Gminy w Darłowie jest art. 22 i 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu.

 

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Darłowo:

- adres korespondencyjny:

Urząd Gminy w Darłowie

ul. J. H .Dąbrowskiego 4 76-150 Darłowo

- adres e-mail:

iod@ugdarlowo.pl

 

Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Darłowie, jednak nie dłużej niż przez 5 lat z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Darłowie. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

Wytworzył:
Anna Szynkowska Borkowska
Udostępnił:
Maciej Rudnikowski
(2018-12-06 14:55:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Rudnikowski
(2018-12-06 14:58:10)

 
 
liczba odwiedzin: 4585270

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X