Opłata uzdrowiskowa obowiązująca w 2019 roku

  1. stawka w wysokości 3,50 zł za każdą rozpoczęta dobę pobytu,
  2. od dzieci do lat 7 w wysokości 2,50 zł za każdą rozpoczęta dobę pobytu.

 

Pobieranie opłaty uzdrowiskowej reguluje:
UCHWAŁA NR XXVII.240.2016 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

 

Opłata uzdrowiskowa płatna jest najpóźniej w ostatnim dniu pobytu przez osoby fizyczne przebywające czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na obszarze sołectw: Dąbki, Bobolin, Żukowo Morskie, Bukowo Morskie i Porzecze.

 

Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od:

  1. pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie maja miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. od osób przebywających w szpitalach;
  3. od osób niewidomych i ich przewodników;
  4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę uzdrowiskową;
  5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor opłat lokalnych: parter, pokój nr 2, tel.(094) 34-46-348.

Wytworzył:
Ilona Młyńska
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2019-01-02 11:30:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2019-01-02 11:35:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki