☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Niedziela 31.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Wójta Gminy Darłowo z dnia 3 października 2019 r. - w toku postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Och...

RK 6220.4.2019

Darłowo, dnia 3 października 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ,

Wójt Gminy Darłowo zawiadamia wszystkie strony postępowania

o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 06.08.2019 r., p. Katarzyny Supińskiej, pełnomocnika Inwestora – Urzędu Morskiego w Słupsku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Ochrona brzegów morskich na 261 i 262 km UM w miejscowości Wicie”.

Zakres planowanego zamierzenia inwestycyjnego, dotyczy budowy opaski brzegowej typu narzutowego w granicach pasa technicznego brzegu morskiego, na terenie działek 261/2 i 262 obręb Wicie, gm. Darłowo, będących własnością Skarbu Państwa – w administracji Urzędu Morskiego w Słupsku. Całkowita rzeczywista długość opaski wyniesie ok. 1015 mb.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Darłowo.

Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 69 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., oz. 71).

W toku prowadzonego postępowania, Wójt Gminy Darłowo zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 oraz ust. 1a ustawy OOŚ, wystąpił do właściwych organów współdziałających o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), informuje się o uprawnieniu stron do zapoznania się z dokumentacją postępowania w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań, a przed wydaniem decyzji o możliwości wypowiedzenia się w stosunku do powyższego, zgłaszania swoich uwag i wniosków.

Ponadto, z uwagi na konieczność dokonania czynności administracyjnych i związanych z nimi terminów, wynikających z procedury oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 36 ustawy Kpa, Wójt Gminy Darłowo informuje o przewidywanym terminie wydania wnioskowanej decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach, które nastąpi do dnia 3 listopada 2019 r. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 37 Kpa, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Darłowo, jeśli zachodzą przesłanki określone w art. 37 § 1 pkt 1 i 2 Kpa.

Dokumenty dot. przedmiotowego postępowania udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku - od godz. 7.30 do 15.30 oraz od wtorku do piątku - od godz. 7.00 do 15.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu daty i godziny spotkania – tel. 94 344 6339).

Strony postępowania zostają zawiadomione przez obwieszczenia na:

Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Darłowo http://ug.darlowo.ibip.pl/public/ i Postomino http://www.postomino.bip.net.pl/

Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Darłowo i Urzędu Gminy Postomino;

Tablicy ogłoszeń w sołectwie Wicie, gm. Darłowo i sołectwie Rusinowo, gm. Postomino.

Jednocześnie informuję strony postępowania, że kolejne zawiadomienia o podjętych czynnościach organu w przedmiotowej sprawie, publikowane będą wyłącznie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Darłowo http://ug.darlowo.ibip.pl/public/  w zakładce obwieszczenia i Urzędu Gminy Postomino http://www.postomino.bip.net.pl/ w zakładce obwieszczenia i informacje.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa zawiadomienie bądź doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wytworzył:
Izabela Sielska
Udostępnił:
Maciej Rudnikowski
(2019-10-03 15:47:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Rudnikowski
(2019-10-03 15:49:13)
 
 
ilość odwiedzin: 4165162

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X