☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Czwartek 01.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Wójta Gminy Darłowo z dnia 04.08.2020 r., dot. postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ...

RK.6220.2.2020

Darłowo, dnia 4 sierpnia 2020 r.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków usługowych (zabudowa apartamentowa), na terenie działki nr 2/2 obręb Dąbki,

Wójt Gminy Darłowo zawiadamia strony postępowania o:

  1. wpłynięciu opinii:
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie – opinia sanitarna z dnia 15.07.2020 r., znak: PS-N-ZNS-9022.5.1.2020,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – opinia z dnia 24.07.2020 r., znak: WST-K.4240.222.2020.MK.2,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie – opinia z dnia 22.07.2020 r., znak: SZZZŚ.2.4360.129.2020.IW;
  1. wydaniu w dniu 04.08.2020 r., postanowienia o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o ustaleniu zakres raportu o oddziaływaniu projektowanego przedsięwzięcia na środowisko;
  2. wydaniu w dniu 04.08.2020 r., postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Darłowo. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 KPA zawiadamiam o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć się na ich temat w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 7.30 do 15.30, od wtorku do piątku, od godz. 7.00 do 15.00, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. (94) 344 6339.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenia na:

  • Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Darłowo http://ug.darlowo.ibip.pl/public/
  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Darłowo;
  • Tablicy ogłoszeń w sołectwie Dąbki.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wytworzył:
Izabela Sielska
Udostępnił:
Maciej Rudnikowski
(2020-08-07 11:32:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Rudnikowski
(2020-08-07 11:34:05)
 
 
liczba odwiedzin: 4412368

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X