Opłata uzdrowiskowa obowiązująca w 2015 roku

Stawka opłaty uzdrowiskowej w wysokości 3,50 zł za każdy dzień pobytu.

Pobieranie opłaty uzdrowiskowej reguluje:
UCHWAŁA NR LV/456/2014 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Darłowo.
oraz UCHWAŁA NRXXVII.181.K.2014r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały NR LV/456/2014 Rady Gminy Darłowo z dnia 24 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Darłowo

Opłata uzdrowiskowa płatna jest najpóźniej w ostatnim dniu pobytu przez osoby fizyczne przebywające czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na obszarze sołectw: Dąbki, Bobolin, Żukowo Morskie, Bukowo Morskie i Porzecze.

Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od:

  1. pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie maja miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. od osób przebywających w szpitalach;
  3. od osób niewidomych i ich przewodników;
  4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę uzdrowiskową;
  5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor opłat lokalnych: parter, pokój nr 2, tel.(094) 34-46-348.

Wytworzył:
Dorota Kornas
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2015-01-09 09:50:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2015-01-09 10:05:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki