☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Wtorek 19.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie

Wójt Gminy Darłowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

I.    Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie ul. ojca D. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo

II.   Określenie stanowiska urzędniczego:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie

III.    Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1.   Niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego;

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

4) 5- letni staż pracy, w tym 3- letni staż pracy w pomocy społecznej;

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane    z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) znajomość ustawy o pomocy społecznej, samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych;

7) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.   Dodatkowe:

1) umiejętność kierowania zespołem pracowników;

2) koncepcja organizacji i pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowo;

3) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;

4) umiejętność dobrej organizacji pracy;

5) zdecydowanie i samodzielność w działaniu;

6) posiadanie prawa jazdy kat. B;

IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie przede wszystkim:

1) kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

2) organizacja pracy w Ośrodku, na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie pracy;

3) nadzór merytoryczny nad pracą pracowników Ośrodka;

4) wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka;

5) kontrola spraw księgowych i kadrowo-płacowych;

6) kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz ich pracy w terenie;

7) sprawowanie nadzoru i odpowiedzialności za majątek Ośrodka;

8) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

9) organizowanie i prowadzenie w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym działalności socjalnej zmierzającej do zaspokojenia potrzeb rejonu;

10) tworzenie warunków do realizowania przez Ośrodek zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym, oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i zgodne z prawem wykorzystanie;

11) wydawanie i nadzór nad wydawaniem decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz Karty Dużej Rodziny;

12) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej;

13) realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizacja programów rządowych pomocy społecznej, mających na celu ochronę i poprawę życia osób, rodzin i grup społecznych - opracowywanie projektów rocznych planów finansowych;

14) prowadzenie analiz wykorzystania środków będących w dyspozycji jednostki;

15) kontrolowanie prawidłowości prowadzonych przez pracowników socjalnych rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz ich zatwierdzanie;

16) prowadzenie kontroli zarządczej;

17) pozyskiwanie środków służących rozwijaniu form pomocy społecznej, w tym środków      z funduszy europejskich;

18) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta Gminy Darłowo.

V. Warunki pracy na stanowisku

1) wymiar czasu pracy: pełny etat

2) miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie

3) rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, wiąże się z obsługą mieszkańców oraz wyjazdami służbowymi.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W grudniu 2015r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VII.  Wymagane dokumenty:

1.  list motywacyjny,

2.  CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

3.   kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem),

4.   kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5.   kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2) lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

6.   podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu   z pełni praw publicznych,

7. podpisane pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie  do dostarczenia  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

8.  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

9. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych    w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2014r., poz. 1202, z późn. zm.)”.

 

VIII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.

Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo w Biurze Obsługi Interesanta do dnia    15 lutego 2016r. do godz. 1500 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX. Przebieg postępowania w sprawie naboru.

Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego  kandydata z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.

 

Postępowanie konkursowe obejmuje: analizę formalną złożonych dokumentów i rozmowy         z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku  Urzędu Gminy Darłowo na okres  3 miesięcy.

Wytworzył:
Anna Szynkowska-Borkowska
Udostępnił:
Marceli Lichacy
(2016-01-28 13:09:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Marceli Lichacy
(2016-01-28 13:10:38)

 
 
liczba odwiedzin: 4585288

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X