☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Środa 18.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Wójta Gminy Darłowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowi

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz Uchwały Nr XX/164/2012 Rady Gminy Darłowo z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 4 maja 2022 r. do 25 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. J.H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, w godz.: od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Darłowo http://ug.darlowo.ibip.pl/public/ (zakładka „Ogłoszenia i komunikaty”).

 

W trakcie wyłożenia, dnia 24 maja 2022 r. o godz. 13.00, w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. J.H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, zostanie zorganizowana dyskusja publiczna. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w dyskusji publicznej - telefonicznie pod nr 94 344 63 43 lub mailowo pod adresem magdalena.cyperska@ugdarlowo.pl.

 

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w dyskusji publicznej, dnia 25 maja 2022 r. o godz. 13.00, w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. J.H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, zostanie zorganizowana druga dyskusja publiczna. Decyzja o realizacji drugiej dyskusji publicznej zostanie podjęta na podstawie liczby zgłoszeń na pierwszy termin dyskusji.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.). w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy, tj. projektem studium, prognozą oddziaływania na środowisko do tego studium, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Sławnie oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium oraz uwagi i wnioski do dokumentacji dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej,

  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Darłowo,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres: poczta@ugdarlowo.pl z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2022 r.

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Do pobrania:

 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Darłowo. Klauzulę informacyjną RODO zamieszczono na stronie http://ug.darlowo.ibip.pl/public/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.

Wytworzył:
Magdalena Cyperska
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2022-04-21 13:35:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2022-05-04 08:14:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 786112